Oznámenie o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane klientov, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

Kto sme?

V sídle spoločnosti Sracing Vám poskytujeme kompletnú starostlivosť o Váš automobil. Od starostlivosti o exteriér a interiér v zmysle vizuálnej stránky (ručná auto umyváreň s obsluhou) tak pneuservis a servis automobilov z technickej stránky. V bezdotykovej umyvárke (Vapke) spoločnosti SRacing na prevádzke na Trstínskej ulici môžete využiť 4 boxy otvorené nonstop s technológiou Osmovody.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: S Racing, spol. s r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Zvončín 919 01, 73
Prevádzka 1: Bratislavská 8, 917 00 Trnava
Prevádzka 2: Trstínska 9, 917 00 Trnava
Identifikačné Číslo spoločnosti: 36 267 201

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú :
- používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
- vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
- relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely, presné a aktualizované,
- držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
- uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácii o účeloch spracúvania.
Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

Ďalej spracúvame akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré ste aktívne distribuovali prostredníctvom korešpondencie alebo telefonickej konverzácie, a ktoré sú dôležité pre poskytovanie našich služieb.

Sracing bude spracovávať vaše osobné údaje v prípade, že využijete naše služby a/alebo ak nám tieto údaje poskytnete. Tieto údaje zahŕňajú:
- zákazníkov a ich zástupcov;
- potenciálnych zákazníkov a ich zástupcov;
- servisných partnerov (aj dodávateľov) - zamestnancov;

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zásady používania súborov cookies a cookies alebo porovnateľné techniky, ktoré používame

Naša webová stránka a/alebo služby nie je určená na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov (webovej stránky), ktorí sú mladší ako 16 rokov, pokiaľ nepredložia výslovné povolenie od svojich rodičov alebo poručníkov. Na druhej strane však nedokážeme monitorovať, či je návštevník mladší ako 16 rokov. Z tohto dôvodu výslovne odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali on-line aktivity svojich detí, čím zabránia zhromažďovaniu osobných údajov bez súhlasu rodičov. Ak ste presvedčení, že sme zhromaždili osobné údaje neplnoletej osoby, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej e-mailovej adresy sracing@stonline.sk a my tieto údaje okamžite vymažeme.

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín

Cezhraničné prenosy osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín mimo členských štátov Európskej únie prevádzkovateľ nerealizuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, môžeme zdieľať s tretími stranami len ak je to nevyhnutné pre vykonanie služieb, ktoré vám poskytujeme a / alebo pre vyššie uvedené účely. V prípade potreby uzatvoríme s tretími stranami formálne dohody na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Okrem toho, vaše osobné údaje neposkytneme nikomu, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon a/alebo nariadenie (napr. Ministerstvo spravodlivosti, daňové úrady a pod.).

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť S Racing, spol. s r.o. neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako to vyžaduje účel, pre ktorý sa uchovávajú. Ako minimálna požiadavka sa na uchovávanie (osobných) údajov vzťahujú zákonné podmienky ich uchovávania. Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach spoločnosti S Racing, spol. s r.o.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

- Právo na prístup, máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
- Právo na opravu, prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
- Právo na výmaz (na zabudnutie), máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
- Právo na obmedzenie spracúvania, za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
- Právo na prenosnosť údajov, za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenosnosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu, alebo ak je spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
- Právo namietať, máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme ďalej spracúvať.
- Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní. Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese sracing@stonline.sk. Následne Vám spätne zašleme žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti späť na našu mailovú adresu a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.